اردوی اصفهان مختص دانش آموزان پایه نهم 23 بهمن ماه 1396 آلبوم 1
اردوي برون استاني "اصـفهان" مختص دانش آموزان پایه نهم به مدت 5 شبانه روز، برگزار شد.