نام: سید رضا
نام خانوادگی: زمانی
سمت: مدیر مجتمع
نام: رسول
نام خانوادگی: کشاورز
سمت: مدیر دوره اول
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: ملانوروزی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهبود
نام خانوادگی: بفراجردي
سمت: معاون آموزشی دوره دوم
نام: عباس
نام خانوادگی: حمزه
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدي
نام خانوادگی: كشاورز
سمت: معاون پرورشی دوره دوم
نام: مرتضی
نام خانوادگی: حجتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: میثم
نام خانوادگی: شعبانعلی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدرضا
نام خانوادگی: موسوی مجد
سمت: مسئول پایه نهم
نام: مجيد
نام خانوادگی: محمدي آهوئي
سمت: مسئول پایه دهم
نام: سيد حميد
نام خانوادگی: هاشمي
سمت: مسئول پایه سوم دبیرستان
نام: حبیب الله
نام خانوادگی: حبیب زاده
سمت: مسئول امتحانات دوره اول
نام: محمد
نام خانوادگی: مصطفوي
سمت: مدیر دروس دوره دوم
نام: مرتضی
نام خانوادگی: کریمی
سمت: مسئول IT دوره اول
بیوگرافی
نام: عبدالحميد
نام خانوادگی: ستاري
سمت: مسئول IT دوره دوم
نام: سید اسماعیل
نام خانوادگی: تولایی
سمت: حسابدار دوره اول
نام: حسن
نام خانوادگی: حمزه لو
سمت: حسابدار دوره دوم
نام: مرتضی
نام خانوادگی: اردستانی
سمت: سایر پرسنل
نام: امیر
نام خانوادگی: برزگر
سمت: مسئول پایه نهم
نام: سيد محمد حسن
نام خانوادگی: حسيني تيزابي
سمت: سایر پرسنل
نام: محمد
نام خانوادگی: دانایی
سمت: معاون اجرایی دوره اول
نام: پژمان
نام خانوادگی: ریاضتی
سمت: معاون پرورشی دوره اول
نام: حسین
نام خانوادگی: شفیعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدرضا
نام خانوادگی: صادقی
سمت: کتابدار دوره اول
نام: سید حمید
نام خانوادگی: طباطبائی
سمت: مسئول روابط عمومی
نام: مجتبی
نام خانوادگی: عابدینی
سمت: معاون پرورشی دوره اول
نام: اروج
نام خانوادگی: محبي
سمت: سایر پرسنل
نام: محمد
نام خانوادگی: مكبري
سمت: سایر پرسنل