افتخارات  مدرسه


كسب مقام سوم مسابقه ي طناب زني منطقه هفت
درج شده در تاریخ 1396/10/29 توسط مرتضی کریمی.

كسب مقام سوم مسابقه‌ی طناب زنی منطقه هفت در روز جمعه 29 دی ماه 1396