پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14 15
شنبه            
07:30 تا 08:15
ریاضی هفتم
                     
09:15 تا 10:00
مطالعات اجتماعی هفتم
                 
10:50 تا 11:20
ادبیات هفتم
                                                 
13:30 تا 14:10
علوم تجربی هفتم
                                         
یکشنبه            
07:30 تا 08:15
عربی هفتم
                     
09:15 تا 10:00
تفکر و سبک زندگی هفتم
10:00 تا 10:35
حفظ سوره واقعه-هفتم
   
10:50 تا 11:20
علوم تجربی هفتم
                                                                                                             
دوشنبه            
07:30 تا 08:15
کار و فناوری هفتم
08:15 تا 08:55
کار و فناوری هفتم
     
09:15 تا 10:00
ریاضی هفتم
                 
10:50 تا 11:20
پیام های آسمان هفتم
                                                 
13:30 تا 14:10
قرآن هفتم
                                         
سه شنبه            
07:30 تا 08:15
زبان هفتم
                     
09:15 تا 10:00
فرهنگ و هنر هفتم
                 
10:50 تا 11:20
تربیت بدنی هفتم
                                                                                                             
چهارشنبه            
07:30 تا 08:15
مطالعات اجتماعی هفتم
                     
09:15 تا 10:00
ادبیات هفتم
                 
10:50 تا 11:20
ریاضی هفتم
                                                 
13:30 تا 14:10
املا فارسی هفتم
14:10 تا 15:00
انشا فارسی هفتم
                     
پنج شنبه            
07:30 تا 08:15
علوم تجربی هفتم
                     
09:15 تا 10:00
عربی هفتم
10:00 تا 10:35
زبان هفتم
   
10:50 تا 11:20
ریاضی هفتم
                                                                                                             
جمعه