نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی
Skip Navigation Links.
همه موارد
Collapse تکالیفتکالیف
تکالیف 7.1
تکالیف 7.2
تکالیف 7.3
تکالیف 8.1
تکالیف 8.2
تکالیف 8.3
تکالیف 9.1
تکالیف 9.2
تکالیف 9.3
تکالیف 9.4
تکالیف 9.5
تکالیف 9.6
پایه نهم
پایه هشتم
پایه هفتم
Collapse تکالیف نهمتکالیف نهم
تکالیف هنر نهم
تکلیف ریاضی نهم آقای آرگون - 19 آبان
تکلیف هنر آقای ناطقی
تکلیف هنر نهم - آقای ناطقی
تکلیف هنر نهم - آقای ولی الهی
Collapse تکالیف هشتمتکالیف هشتم
تکلیف 10 آبان - ریاضی هشتم
Collapse تکالیف هفتمتکالیف هفتم
آزمون تستی درس1 - عربی هفتم
تست درس عربی هفتم
تست عربی هفتم
تکلیف قرآن هفتم
Collapse نمونه سؤالاتنمونه سؤالات
پایان نوبت اول سال تحصیلی 96-1395
Collapse نمونه سوالات نهمنمونه سوالات نهم
املا تقریری نوبت اول نهم
تست فصل 11 - علوم نهم
نمونه سوال امتحان نهایی 1 - اجتماعی نهم
نمونه سوال امتحان نهایی 2 - اجتماعی نهم
نمونه سوال امتحان نهایی 3 - اجتماعی نهم
نمونه سوال عربی نهم
نمونه سوال فصل 2 - علوم نهم
نمونه سوالات اجتماعی نهم
نمونه سوالات تفکیکی علوم نهم
پاسخ کار و تمرین 10 - ادبیات هشتم
پاسخ کار و تمرین 2 و 20 - علوم نهم
پاسخ کاربرگ 7 تا 9 - ادبیات نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 10 و 11 - ادبیات نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 13 و 14 - ادبیات نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 1و2- علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 21 - علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 22 علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 23 - علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 3 - علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 4 - علوم نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 7 - ریاضی نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 8و9 - ریاضی نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین هفته 1 تا 6 - ریاضی نهم
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین19 و 20 - علوم نهم
پاسخنامه آزمون آنلاین 6 آبان علوم نهم
پاسخنامه اجتماعی نهم - خرداد 96
پاسخنامه تست 1 و 2 - عربی نهم
پاسخنامه دفاعی نهم - خرداد 96
پاسخنامه ریاضی نهم خرداد 96
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - آقای آرگون
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - آقای فتاحی
پاسخنامه زبان نهم - خرداد 96
پاسخنامه زبان نوبت اول - نهم
پاسخنامه عربی نهم - خرداد 96
پاسخنامه علوم نهم - خرداد 96
پاسخنامه قرآن نهم - خرداد 96
پاسخنامه قرآن نوبت اول - نهم
پاسخنامه معارف نهم - خرداد 96
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی نهم
پاسخنامه نوبت اول ادبیات نهم
پاسخنامه نوبت اول دفاعی نهم
پاسخنامه نوبت اول عربی نهم
پاسخنامه نوبت اول علوم نهم - آقای سنجری
پاسخنامه نوبت اول علوم نهم - آقای کوهی
پاسخنامه نوبت اول معارف نهم
پاسخنامه کاربرگ و کار و تمرین 14 تا 16 - ریاضی نهم
Collapse نمونه سوالات هشتمنمونه سوالات هشتم
املا تقریری نوبت اول هشتم
هفته 4 و 6 و 7 - ادبیات نهم
پاسخ آزمون فصلی 1 و 2 - ریاضی هشتم
پاسخ کاربرگ 1 و 2 - عربی هشتم
پاسخنامه اجتماعی هشتم - خرداد 96
پاسخنامه اعداد صحیح و گویا - ریاضی هشتم
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - هشتم
پاسخنامه ریاضی هشتم - خرداد 96
پاسخنامه زبان هشتم - خرداد 96
پاسخنامه عربی هشتم - خرداد 96
پاسخنامه علوم هشتم خرداد 96
پاسخنامه قرآن نوبت اول - هشتم
پاسخنامه قرآن هشتم - خرداد 96
پاسخنامه معارف نوبت اول - هشتم
پاسخنامه معارف هشتم خرداد 96
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی هشتم
پاسخنامه نوبت اول ادبیات هشتم
پاسخنامه نوبت اول تفکر هشتم
پاسخنامه نوبت اول زبان هشتم
پاسخنامه نوبت اول عربی هشتم
پاسخنامه نوبت اول علوم هشتم
Collapse نمونه سوالات هفتمنمونه سوالات هفتم
آزمون شماره 1 مرآت - عربی هفتم
املا تقریری نوبت اول هفتم
املا هفتم - خرداد 96
نمونه تست مرآت - عربی هفتم
نمونه سوال تستی عربی 4 و 5 - عربی هفتم
نمونه سوال تستی عربی هفتم
نمونه سوال عربی هفتم
نمونه سوال مرآت - ریاضی هفتم
نمونه مرآت - ریاضی هفتم
پاسخ آزمون کلاسی ریاضی هفتم
پاسخ میان نوبت ترم اول - ریاضی هفتم
پاسخنامه اجتماعی هفتم - خرداد 96
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - هفتم
پاسخنامه ریاضی هفتم - خرداد 96
پاسخنامه زبان هفتم - خرداد 96
پاسخنامه عربی هفتم - خرداد 96
پاسخنامه علوم هفتم - خرداد 96
پاسخنامه قرآن نوبت اول - هفتم
پاسخنامه معارف نوبت اول - هفتم
پاسخنامه معارف هفتم - خرداد 96
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی هفتم
پاسخنامه نوبت اول ادبیات هفتم
پاسخنامه نوبت اول تفکر هفتم
پاسخنامه نوبت اول زبان هفتم
پاسخنامه نوبت اول عربی هفتم
پاسخنامه نوبت اول علوم هفتم
Collapse پاسخنامه امتحانات پایانی نوبت دوم 97-1396پاسخنامه امتحانات پایانی نوبت دوم 97-1396
نهم
هشتم
هفتم

پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/22
فایل پیوست شده: 97-03-22 7 Ejtemai Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 5/30 مگابایت
پاسخنامه درس املای فارسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/20
فایل پیوست شده: 97-03-20 9 Emla Farsi.pdf حجم فایل: 1/49 مگابایت
پاسخنامه درس عربی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/20
فایل پیوست شده: 97-03-19 9 Arabi.pdf حجم فایل: 1/53 مگابایت
پاسخنامه درس عربی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/19
فایل پیوست شده: 97-03-19 8 Arabi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/95 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-09 8 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/99 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 8 Oloom Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 3/76 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 7 Oloom Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/26 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-07 9 Maaref Eslami Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/93 مگابایت
پاسخنامه درس علوم تجربی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/13
فایل پیوست شده: 97-03-13 9 Oloom Tajrobi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/83 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/09
فایل پیوست شده: 97-03-09 7 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 3/10 مگابایت
پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/09
فایل پیوست شده: 97-03-09 9 Zaban English Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/29 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/07
فایل پیوست شده: 97-03-07 7 Maaref Eslami.pdf حجم فایل: 1/96 مگابایت
پاسخنامه درس معارف اسلامی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/07
فایل پیوست شده: 97-03-07 8 Maaref Eslami.pdf حجم فایل: 1/98 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 7 Riyazi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 6/44 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 8 Riyazi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 5/29 مگابایت
پاسخنامه درس ریاضی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/05
فایل پیوست شده: 97-03-05 9 Riyazi.pdf حجم فایل: 1/30 مگابایت
پاسخنامه درس قرآن پایه هشتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/01
فایل پیوست شده: 97-03-01 8 Qoran Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/70 مگابایت
پاسخنامه درس قرآن هفتم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/03/01
فایل پیوست شده: 97-03-01 7 Qoran Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 281/43 کیلو بایت
پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه هفتم مرحله 1 و 2
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/31
فایل پیوست شده: 97-02-27 7 Adabiyat Farsi Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 2/15 مگابایت
پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه نهم
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/31
فایل پیوست شده: 97-02-29 9 Adabiyat Pasokhnameh.pdf حجم فایل: 1/83 مگابایت
تکالیف پایه هفتم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-1.jpg حجم فایل: 512/54 کیلو بایت
تکالیف پایه هشتم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-2.jpg حجم فایل: 526/20 کیلو بایت
تکالیف پایه نهم / سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1397/02/18
فایل پیوست شده: Taklif 97-02-18-3.jpg حجم فایل: 557/83 کیلو بایت
نمونه سؤال درس عربی پایه نهم - امتحانات پایان نوبت اول 96-1395
آپلود شده توسط: مرتضی کریمی در تاریخ 1396/10/17
فایل پیوست شده: عربی نهم.pdf حجم فایل: 946/72 کیلو بایت
پاسخنامه دفاعی نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/23
فایل پیوست شده: defaei 9.pdf حجم فایل: 1/51 مگابایت
پاسخنامه عربی هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/22
فایل پیوست شده: arabi 7.pdf حجم فایل: 1,017/39 کیلو بایت
پاسخنامه زبان نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/22
فایل پیوست شده: zaban 9.pdf حجم فایل: 1/62 مگابایت
املا هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/21
فایل پیوست شده: emla 7.jpg حجم فایل: 99/32 کیلو بایت
پاسخنامه اجتماعی نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/20
فایل پیوست شده: ejtemaei 9.pdf حجم فایل: 2/55 مگابایت
پاسخنامه اجتماعی هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/20
فایل پیوست شده: ejtemaei 7.pdf حجم فایل: 815/14 کیلو بایت
پاسخنامه زبان هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/20
فایل پیوست شده: zaban 7.pdf حجم فایل: 854/99 کیلو بایت
پاسخنامه زبان هشتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/20
فایل پیوست شده: zaban 8.pdf حجم فایل: 760/91 کیلو بایت
پاسخنامه علوم نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/17
فایل پیوست شده: olom 9.pdf حجم فایل: 1/54 مگابایت
پاسخنامه عربی نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/17
فایل پیوست شده: arabi 9.pdf حجم فایل: 1/47 مگابایت
پاسخنامه اجتماعی هشتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/17
فایل پیوست شده: ejtemaei 8.pdf حجم فایل: 977/65 کیلو بایت
پاسخنامه معارف هشتم خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/11
فایل پیوست شده: dini 8.pdf حجم فایل: 1/18 مگابایت
پاسخنامه معارف هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/11
فایل پیوست شده: dini 7.pdf حجم فایل: 888/43 کیلو بایت
پاسخنامه قرآن هشتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/10
فایل پیوست شده: ghoran 8.pdf حجم فایل: 722/51 کیلو بایت
پاسخنامه عربی هشتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/10
فایل پیوست شده: arabi 8.pdf حجم فایل: 1/04 مگابایت
پاسخنامه ریاضی هشتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/10
فایل پیوست شده: riazi 8.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
پاسخنامه قرآن نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/10
فایل پیوست شده: ghoran 9.pdf حجم فایل: 1/19 مگابایت
پاسخنامه ریاضی هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/10
فایل پیوست شده: riazi 7.pdf حجم فایل: 1/43 مگابایت
پاسخنامه ریاضی نهم خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/08
فایل پیوست شده: riazi 9.pdf حجم فایل: 1/95 مگابایت
پاسخنامه معارف نهم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/07
فایل پیوست شده: dini 9.pdf حجم فایل: 2/15 مگابایت
پاسخنامه علوم هشتم خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/07
فایل پیوست شده: olom 8.pdf حجم فایل: 1/02 مگابایت
پاسخنامه علوم هفتم - خرداد 96
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/03/03
فایل پیوست شده: olom 7.pdf حجم فایل: 869/49 کیلو بایت
تکلیف هنر آقای ناطقی
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/02/19
فایل پیوست شده: siahghalam5.jpg حجم فایل: 26/62 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 13 و 14 - ادبیات نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/01/19
فایل پیوست شده: pasokhkarbargotamrin13,14 - adabiat 9.pdf حجم فایل: 4/60 مگابایت
نمونه تست مرآت - عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1396/01/17
فایل پیوست شده: nemone testmeraat - arabi 7.pdf حجم فایل: 917/03 کیلو بایت
تکلیف هنر نهم - آقای ولی الهی
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/07
فایل پیوست شده: طرح.pdf حجم فایل: 4/84 مگابایت
نمونه سوال امتحان نهایی 1 - اجتماعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/07
فایل پیوست شده: nemone soal nahayi 1 - ejtemaei 9.pdf حجم فایل: 4/43 مگابایت
نمونه سوال امتحان نهایی 2 - اجتماعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/07
فایل پیوست شده: nemone soal nahayi 2 - ejtemaei 9.pdf حجم فایل: 4/66 مگابایت
نمونه سوال امتحان نهایی 3 - اجتماعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/07
فایل پیوست شده: nemone soal nahayi 4 - ejtemaei 9.pdf حجم فایل: 2/51 مگابایت
پاسخنامه کاربرگ و کار و تمرین 14 تا 16 - ریاضی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/04
فایل پیوست شده: Pasokhkarbargotamrin 14,16 - riazi 9.pdf حجم فایل: 3/22 مگابایت
تکالیف هنر نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/03
فایل پیوست شده: karehoner - 9.pdf حجم فایل: 678/55 کیلو بایت
نمونه سوال تستی عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/12/02
فایل پیوست شده: tesstarabii 7.pdf حجم فایل: 1/01 مگابایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 23 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/27
فایل پیوست شده: pasokhkarbargotamrin 23 - olom 9.pdf حجم فایل: 1/42 مگابایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 10 و 11 - ادبیات نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/27
فایل پیوست شده: pasokh karbargo karo tamrin 10 , 11 - adabiat 9.pdf حجم فایل: 7/17 مگابایت
تکالیف 8.2
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: 8.2.xlsx حجم فایل: 13/08 کیلو بایت
تکالیف 8.1
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: 8.1.xlsx حجم فایل: 12/98 کیلو بایت
تکالیف 8.3
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: 8.3.xlsx حجم فایل: 12/97 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 22 علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/10
فایل پیوست شده: pasokhkarbargo tamrin 22 - olom 9.pdf حجم فایل: 1/98 مگابایت
نمونه سوال عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/10
فایل پیوست شده: nemone soal arabii7.pdf حجم فایل: 882/51 کیلو بایت
نمونه سوال مرآت - ریاضی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/02
فایل پیوست شده: nemone soal meraat - riazi 7.pdf حجم فایل: 990/89 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ 7 تا 9 - ادبیات نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/11/02
فایل پیوست شده: pasokh karbarg 7 ta 9 - adabait 9.pdf حجم فایل: 1/50 مگابایت
پاسخ کار و تمرین 10 - ادبیات هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/27
فایل پیوست شده: pasokh karo tamrin 10 - adabiat 8.pdf حجم فایل: 2/46 مگابایت
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/26
فایل پیوست شده: pasokhname ejtemaei 8.pdf حجم فایل: 594/20 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/25
فایل پیوست شده: pasokhname ejtemaei 9.pdf حجم فایل: 597/39 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول ادبیات نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/25
فایل پیوست شده: pasokhname adabiat 9.pdf حجم فایل: 810/41 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول ادبیات هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/25
فایل پیوست شده: pasokhname adabiat 8.pdf حجم فایل: 540/89 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول ادبیات هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/25
فایل پیوست شده: pasokhname adabiat 7.pdf حجم فایل: 596/11 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول عربی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/25
فایل پیوست شده: pasokhname arabi 8.pdf حجم فایل: 738/50 کیلو بایت
املا تقریری نوبت اول نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/23
فایل پیوست شده: pasokhname emla 9.pdf حجم فایل: 430/75 کیلو بایت
املا تقریری نوبت اول هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/23
فایل پیوست شده: pasokhname emla 8.pdf حجم فایل: 496/84 کیلو بایت
املا تقریری نوبت اول هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/23
فایل پیوست شده: pasokhname emla 7.pdf حجم فایل: 430/27 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول معارف نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/22
فایل پیوست شده: pasokhname dini 9.pdf حجم فایل: 920/56 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/22
فایل پیوست شده: pasokhname arabi 7.pdf حجم فایل: 803/74 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول اجتماعی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/22
فایل پیوست شده: pasokhname ejtemaei 7.pdf حجم فایل: 594/23 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول علوم نهم - آقای کوهی
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/18
فایل پیوست شده: pasokhname olom 9 - kohi.pdf حجم فایل: 646/64 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول علوم نهم - آقای سنجری
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/18
فایل پیوست شده: pasokhname olom 9 - sanjari.pdf حجم فایل: 620/18 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول علوم هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/18
فایل پیوست شده: pasokhname olom 8.pdf حجم فایل: 850/40 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول علوم هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/18
فایل پیوست شده: asokhname olom 7.pdf حجم فایل: 785/44 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول عربی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/15
فایل پیوست شده: pasokhname arabi 9.pdf حجم فایل: 922/85 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول زبان هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/15
فایل پیوست شده: pasokhname zaban 8.pdf حجم فایل: 819/61 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول تفکر هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/15
فایل پیوست شده: pasokhname tafakkor 7.pdf حجم فایل: 534/55 کیلو بایت
نمونه سوال عربی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/14
فایل پیوست شده: arabi 9-dey94.pdf حجم فایل: 847/91 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول دفاعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/14
فایل پیوست شده: pasokhname defaei 9.pdf حجم فایل: 683/23 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول تفکر هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/14
فایل پیوست شده: pasokhname tafakkor 8.pdf حجم فایل: 611/58 کیلو بایت
پاسخنامه نوبت اول زبان هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/14
فایل پیوست شده: pasokhname zaban 7.pdf حجم فایل: 631/96 کیلو بایت
پاسخنامه زبان نوبت اول - نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/13
فایل پیوست شده: pasokhname zaban 9.pdf حجم فایل: 811/71 کیلو بایت
پاسخنامه معارف نوبت اول - هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/13
فایل پیوست شده: pasokhname dini 8.pdf حجم فایل: 801/02 کیلو بایت
پاسخنامه معارف نوبت اول - هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/13
فایل پیوست شده: pasokhname dini 7.pdf حجم فایل: 765/68 کیلو بایت
پاسخنامه قرآن نوبت اول - نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/12
فایل پیوست شده: pasokhname ghoran 9.pdf حجم فایل: 558/12 کیلو بایت
پاسخنامه قرآن نوبت اول - هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/12
فایل پیوست شده: pasokhname ghoran 8.pdf حجم فایل: 573/87 کیلو بایت
پاسخنامه قرآن نوبت اول - هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/12
فایل پیوست شده: pasokhname ghoran 7.pdf حجم فایل: 569/47 کیلو بایت
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - آقای فتاحی
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/11
فایل پیوست شده: pasokhname riazi 9-fattahi.pdf حجم فایل: 1/38 مگابایت
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - آقای آرگون
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/11
فایل پیوست شده: pasokhname riazi 9 - argon.pdf حجم فایل: 1/03 مگابایت
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/11
فایل پیوست شده: pasokhname riazi 8.pdf حجم فایل: 814/48 کیلو بایت
پاسخنامه ریاضی نوبت اول - هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/11
فایل پیوست شده: pasokhname riazi 7.pdf حجم فایل: 1,012/24 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 4 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/08
فایل پیوست شده: karbargotamrin4 - olom 9.pdf حجم فایل: 1/19 مگابایت
نمونه سوال تستی عربی 4 و 5 - عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/08
فایل پیوست شده: nemonetest 4 , 5 - arabi7.pdf حجم فایل: 482/49 کیلو بایت
تکلیف هنر نهم - آقای ناطقی
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/10/07
فایل پیوست شده: honar9.pdf حجم فایل: 224/83 کیلو بایت
پاسخ آزمون کلاسی ریاضی هفتم
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/10/06
فایل پیوست شده: pasokhqueezriazi7.pdf حجم فایل: 728/13 کیلو بایت
نمونه مرآت - ریاضی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/13
فایل پیوست شده: jozve riazi 7.pdf حجم فایل: 1/26 مگابایت
پاسخنامه تست 1 و 2 - عربی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/09
فایل پیوست شده: pasokhnametest1,2-arabi 9.pdf حجم فایل: 1/42 مگابایت
پاسخ میان نوبت ترم اول - ریاضی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/07
فایل پیوست شده: psokhriazi7-miannobet1.pdf حجم فایل: 911/89 کیلو بایت
نمونه سوالات اجتماعی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/07
فایل پیوست شده: جامع_ترین_سوالات_تستی_مطالعات_اجتماعی_نهم.pdf-769456661.pdf حجم فایل: 2/11 مگابایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 8و9 - ریاضی نهم
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/09/04
فایل پیوست شده: pasokhkarotamrin8,9-riazi9.pdf حجم فایل: 2/22 مگابایت
تست درس عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/04
فایل پیوست شده: testarabbii7.pdf حجم فایل: 1/07 مگابایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 21 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/09/03
فایل پیوست شده: karbargotamrin21-olom9.pdf حجم فایل: 1/61 مگابایت
هفته 4 و 6 و 7 - ادبیات نهم
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/09/02
فایل پیوست شده: hafte4,6,7-adabiat9.pdf حجم فایل: 6/09 مگابایت
تکلیف قرآن هفتم
آپلود شده توسط: . در تاریخ 1395/08/23
فایل پیوست شده: نکات قرآن.JPG حجم فایل: 37/46 کیلو بایت
نمونه سوال فصل 2 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/19
فایل پیوست شده: nemonetest2-olom9.pdf حجم فایل: 1/43 مگابایت
تکلیف ریاضی نهم آقای آرگون - 19 آبان
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/19
فایل پیوست شده: taklifriazi9-argon-19aban.pdf حجم فایل: 814/10 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 3 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/16
فایل پیوست شده: karotamrinokarbarg3-olom9.pdf حجم فایل: 1/25 مگابایت
پاسخنامه آزمون آنلاین 6 آبان علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/10
فایل پیوست شده: pasokhonline-olom9.pdf حجم فایل: 267/40 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 7 - ریاضی نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/10
فایل پیوست شده: karbargotamrin7-riazi9.pdf حجم فایل: 1/52 مگابایت
پاسخ آزمون فصلی 1 و 2 - ریاضی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/10
فایل پیوست شده: pasokhazmonfasl1,2-riazi8.pdf حجم فایل: 489/26 کیلو بایت
تکلیف 10 آبان - ریاضی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/10
فایل پیوست شده: azmonriazi10aban-riazi8.jpg حجم فایل: 378/14 کیلو بایت
آزمون شماره 1 مرآت - عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/06
فایل پیوست شده: arabi 1 - haft.pdf حجم فایل: 553/79 کیلو بایت
پاسخنامه اعداد صحیح و گویا - ریاضی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/05
فایل پیوست شده: paokhgoya-riazi8.pdf حجم فایل: 1/72 مگابایت
پاسخ کار و تمرین 2 و 20 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/02
فایل پیوست شده: karotamrin2,20-olom9.pdf حجم فایل: 1/97 مگابایت
پاسخ کاربرگ 1 و 2 - عربی هشتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/08/01
فایل پیوست شده: karbag1,2-arabi8.pdf حجم فایل: 852/17 کیلو بایت
تکالیف 9.6
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: 9.6.xlsx حجم فایل: 13/11 کیلو بایت
تکالیف 7.1
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: 7.1.xlsx حجم فایل: 13/04 کیلو بایت
تکالیف 7.2
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: 7.2.xlsx حجم فایل: 13/06 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین هفته 1 تا 6 - ریاضی نهم
آپلود شده توسط: اسعدی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: karbargotamrin1-6-riazi9.pdf حجم فایل: 5/24 مگابایت
نمونه سوالات تفکیکی علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: soaltafkik-olom9.pdf حجم فایل: 1/20 مگابایت
تکالیف 7.3
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/29
فایل پیوست شده: 7.3.xlsx حجم فایل: 12/33 کیلو بایت
تکالیف 9.3
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/27
فایل پیوست شده: 9.3.xlsx حجم فایل: 12/33 کیلو بایت
تست عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/26
فایل پیوست شده: testarabi7.pdf حجم فایل: 767/78 کیلو بایت
تکالیف 9.2
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/26
فایل پیوست شده: 9.2.xlsx حجم فایل: 12/98 کیلو بایت
تکالیف 9.1
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/26
فایل پیوست شده: 9.1.xlsx حجم فایل: 12/98 کیلو بایت
تست فصل 11 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/25
فایل پیوست شده: test11-olom 9.pdf حجم فایل: 1/89 مگابایت
تکالیف 9.4
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/25
فایل پیوست شده: 9.4.xlsx حجم فایل: 13/05 کیلو بایت
تکالیف 9.5
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/25
فایل پیوست شده: 9.5.xlsx حجم فایل: 13/09 کیلو بایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین19 و 20 - علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/18
فایل پیوست شده: karbargotamrin 19,20-olom9.pdf حجم فایل: 2/29 مگابایت
پاسخ کاربرگ و کار و تمرین 1و2- علوم نهم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/14
فایل پیوست شده: karbarg-tamrin-1,2-olom9.pdf حجم فایل: 1/98 مگابایت
آزمون تستی درس1 - عربی هفتم
آپلود شده توسط: سنگانی در تاریخ 1395/07/04
فایل پیوست شده: arabi7-1.jpg حجم فایل: 282/25 کیلو بایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان احمدیه
77563030
تهران - خیابان دماوند - خیابان شهید کیایی(قاسم آباد) - بین شارق و حسینی پلاک 206
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.